Ban lãnh đạo
 • Hoàng Văn Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Văn Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học

Bản quyền © Trường PTDTNT PiNăng Tắc